Naše postojanje je u funkciji Vaše bezbjednosti!

image
Poštovani korisnici, dobro došli na Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu!
Posvetite pažnju zaštiti Vaših zaposlenih i zaštiti životne sredine

Obratite nam se za:

Izradu i kontrolu tehničke dokumentacije.

Tehnički pregled objekata.

Izradu Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu.

Izradu Planova upravljanja otpadom.

Izradu Elaborata o zaštiti na radu.

Izradu Elaborata o minimalno - tehničkim uslovima.

Preglede i ispitivanja oruđa za rad i el. instalacija (stručni nalazi).

Kontrolisanje fizičkih štetnosti u radnoj i životnoj sredini (buka, vibracije, itd.).

Osposobljavanje radnika iz oblasti zaštite na radu.

Sve druge usluge iz oblasti zaštite na radu i životne sredine.

Naši stručnjaci i oprema Vam stoje na raspolaganju!

Posjedujemo sva potrebna ovlašćenja za navedene poslove, i obavljamo ih po rješenjima nadležnih Ministarstava.
Kontaktirajte nas telefonom, faksom ili e-mailom, ili preuzmite formulare zahtjeva za kontrolisanje, popunite ih i dostavite:
Zahtjev za kontrolisanje buke u životnoj i radnoj sredini
Zahtjev za kontrolisanje sredstava za vertikalni i kosi transport
Zahtjev za kontrolisanje elektro-energo-gromobranskih instalacija